Održana sedma sjednica Skupštine opštine Jezero


30.09.2021.


Dana 30.09.2021, sa početkom u 9.00 č, održana je sedma sjednica SO Jezero.
Za sjednicu predložen je sledeći dnevni red, kao i usvojene sve tačke dnevnog reda, većina odluka  usvojena je sa 10 ZA (7 SNSD, 1SP, 1SZBIH,1SDP)  i 3 suzdržana (PDP 2 I DNS 1)

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI sjednice SO Jezero.
- Izvjestilac: predsjednik Skupštine opštine Jezero.

2. Razmatranje i usvajanje informacija o izvještaju o izvršenju budžeta Opštine Jezero u periodu od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine.
- Izvjestilac: načelik opštine Jezero.ž

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju godišnjeg plana o utrošku sredstava od rente na području opštine Jezero u 2021. godini.
- Izvjestilac: načelik opštine Jezero.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području opštine Jezero.
- Izvjestilac: načelik opštine Jezero.

5. Razmatranje i usvajanje informacije o radu Opštinske boračke organizacije Jezero za 2020. godinu.
- Izvjestilac: Predsjednik opštinske boračke organizacije opštine Jezero, gdin. Pero Radić.

6. Razmatranje i usvajanje informacije stanice javne bezbjednosti PJ Jezero o stanju javne bezbjednosti u periodu od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine na području opštine Jezero.
- Izvjestilac: komandir Policijske stanice Jezero, gdin. Čedo Radičić.

7. Razmatranje i usvajanje informacije o radu Vatrogasnog društva Jezero.
- Izvjestilac: predsjednik skupštine Vatrogasnog društva, gdin. Luka Vođević.

8. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji Programa proljetne/jesenje sjetve i usvajanje Akcionog Programa jesenje sjetve na području opštine Jezero.
- Izvještilac: Viši stručni saradnik za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ekologiju, gdin. Luka Vođević.

9. Razmatranje i usvajanje informacije o isplati studentskih stipendija za akademsku 2019/2020 i 2020/2021 godinu.
- Izvjestilac: načelik opštine Jezero.

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prihvatanju sredstava trasfera od:
- Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u iznosu od 30.000,00 KM za „Sanaciju puta u naseljenom mjestu Prisoje“ i to za dionicu lokalnog makadamskog puta za Gogiće i Jovanoviće;
- Turističke organizacije Republike Srpske u iznosu od 5.100,00 KM za izradu putne signalizacije u opštini Jezero;
- Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske u iznosu od 5.000,00  KM za sufinansiranje Sistema za hlorisanje vode na području opštine Jezero.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prihvatanju granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fonda za povratak u iznosu od 18.860,00 KM za sufinansiranje projekta „Izrada svlačionica i mokrih čvorova u objektu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Jezeru“.
- Izvjestilac: načelik opštine Jezero.

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o dođeli javnih vodovoda i kanalizacija na području opštine Jezero na korišćenje, upravljanje i održavanje JP „KOMUNALNO JEZERO PLIVA“ d.o.o.
- Izvjestilac: načelik opštine Jezero.

13. Izmjena rješenja o članovima Konkursne komisije za sprovođenje Javnog konkursa za Sekretara Skupštine opštine Jezero.
- Izvjestilac: predsjednik Skupštine opštine Jezero.

14. Tekuća pitanja.

Dopuna dnevnog reda:

1. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor članova Odbora za žalbe opštine Jezero.
2. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine.
3. Odluka o visini naknade članovima Opštinske izborne komisije.