ТЕИНА КОЛИБА - Давање у закуп


11.07.2017.


На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Одлуке о давању у закуп непокретности на којој се налази објекат „Теина колиба“ ( „Службени гласник општине Језеро“, број 4/17), начелник општине Језеро објављује

 

                                               О Г Л А С

о давању у закуп непокретности на којој се налази објекат – „Теина колиба

 

I  –  Предмет давања у закуп

 

Предмет давања у закуп је непокретност на којој се налази објекат – „Теина колиба.

Непокретност је означена као  к. ч. број 708, звана „Игралиште“, у нарави ливада 2 класе, укупне површине 483 м3, уписана у Лист непокретности број 587, у својини општине Језеро са дијелом 1/1.

 

II – Почетна продајна цијена

 

Почетна продајна цијена одређена је у износу од  300,00 КМ мјесечно.

 

III – Начин давања у закуп

 

Давање у закуп непокретности на којој се налази објекат – „Теина колиба“ означене као к. ч. број  708, извршиће се путем јавног надметања – лицитације, која ће се одржати дана, 19. 07.  2017. године, у згради општине Језеро са почетком у  12,00 часова. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица.

Поступак лицитације спровешће именована комисија.

Заинтересована лица могу извршити разгледање предметне непокретности  на којој се налази објекат – „Теина колиба“ у времену од  11 до 14 часова у општини Језеро, а све информације се могу добити на телефон  291-001.

 

IV -  Начин обављања дјелатности

 

Непокретност и објекат „Теина колиба“ који се дају у закуп може се користити у сврху обављања угоститељске дјелатности, искључиво у сврху обављања дјелатности Рибљег ресторана.

 

V – Начин закључивања уговора.

 

Са учесником лицитације, за чију понуду комисија утврди да је најповољнија, закључиће се уговор о закупу

Оглас о лицитацији ће се објавити у средствима информисања, огласној табли општине Језеро и на интернет страници општине Језеро.