ОБАВЈЕШТЕЊЕ


16.02.2023.


ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Министарство рада и борачко - инвалидске заштите у сарадњи са Фондом здравственог осигурања Републике Српске и Фондом здравственог осигурања Брчко дистрикта, донијело је Критерије о одобравању новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала и за 2023. годину.

У складу са напријед наведеним, Критерији, Листе ортопедских помагала и Образац захтјева за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедских помагала, могу се преузети са званичног  сајта Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Такође, Министарство је објавило и:
- Критерије за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата у 2023. години;

- Критерије за додјелу једнократних новчаних помоћи за социјално угрожена лица у 2023. години. 

Све неопходне информације можете добити и у Служби општине Језеро надлежној за послове борачко-инвалидске заштите, канцеларија број 21.

 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/PAO/Pages/Resor%20bora%C4%8Dko-invalidske%20za%C5%A1tite%20i%20za%C5%A1tite%20civilnih%20%C5%BErtava%20rata.aspx